การรับแสดงตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะดำเนินการตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพเพื่อมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพต่อไปในปีงบประมาณ 2564
ในการนี้เทศบาล ฯ จึงขอให้ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ต้องแสดงตน
อนึ่ง หากผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ ไม่สามารถมาแสดงตนได้ อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแสดงตนได้..
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง สิ้นเดือนกันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ งานพัฒนาชุมชน
# หรือท่านสามารถรอรับบริการได้ที่หมู่บ้านของท่าน โดยไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาล# ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
วันที่ 8 กันยายน 2563
ออกบริการหมู่ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน
เวลา 14.00น.
วันที่ 9 กันยายน 2563
ออกบริการหมู่ 2 บริเวณหน้าเวทีอยากโชว์
เวลา 14.00น.
วันที่ 10 กันยายน 2563
ออกบริการหมู่ 3 ศาลากลางหมู่บ้าน
เวลา 14.00น.
วันที่ 11 กันยายน 2563
ออกบริการหมู่ 4 ศาลากลางหมู่บ้าน
เวลา 14.00น.
วันที่ 14 กันยายน 2563
ออกบริการหมู่ 5 ศาลากลางหมู่บ้าน
เวลา 14.00น.
วันที่ 15 กันยายน 2563
ออกบริการหมู่ 6 ศาลากลางหมู่บ้าน
เวลา 14.00น.
วันที่ 16 กันยายน 2563
ออกบริการหมู่ 7 ศาลากลางหมู่บ้าน
เวลา 14.00น.
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 032-478555 ...

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality