ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับตกแต่ง บริเวณการจัดงานโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ประดับตกแต่ง บริเวณการจัดงานโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประดับตกแต่ง โครงการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาง ธวัลรัตน์ อบแย้ม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality