ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมบารุงรถขยะหมายเลข ๘๑-๑๒๙๖ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะหมายเลข ๘๑-๑๒๙๖ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๙๖ เพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบุญเที่ยง ผิวสุข โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๕๐.๐๐ บาท (แปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality