ประกาศเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที อุปกรณ์เล่นเกมส์ และของขวัญของรางวัล โครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที อุปกรณ์เล่นเกมส์ และของขวัญของรางวัล โครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที อุปกรณฺ์เล่นเกมส์ และของขวัญของรางวัล จานวน ๑๔ รายการ จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์เพชรบุรี (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality