ประกาศเทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร โครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร โครงการงานวันเด็ก ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร จานวน ๓ รายการดังนี้๑. งานปูนปั้น ๒. งานตอกกระดาษ ๓. งานลายรดน้า จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางบุญเจือน เอมโอษฐ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality