ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทาอาหารว่างพร้อมน้าดื่มโครงการประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๕๐๐ ชุด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจีรพรรณ อืนชื่นใจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality