ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำและบ่อพักสายตรอกเล็ก หมู่ 4

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบ้านใหม่) หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 -  ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาวรวม  ๑๖๕.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๖๓๕.๖๙  ตารางเมตร 

 -  วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐  เมตร  (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.

ยาวรวม ๑๖๕.๐๐  เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  

 

 

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality