ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

                         คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) กรมบัญชีกลาง  ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของบริษัท เจ้าพระยา ลีดดิ้ง  จำกัด  แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้ชนะการเสนอราคามิได้แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  ของโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบตัวถังบรรจุน้ำ  ซึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ข้อ 4.2.20  การที่คณะกรรมการพิจราณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาให้ผู้ชนะการเสนอราคาผ่านการพิจารณา  จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น  ข้อกลาวอ้างของผู้อุทรณ์ฟังขึ้น   ประกอบกับการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกรถบรรทุก(ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ำ  โดยมิได้มีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 65  วรรคหนึ่ง ประกอบระเบียบฯ ข้อ 83(2)  กรณีนี้เทศบาลฯ จึงควรใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา  ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ   จึงให้เทศบาลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา 119  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฯ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality