ประกาศ ร่างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต สายเลียบถนนสายเทศบาล 5 หมู่ 5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต  สายเลียบถนนสายเทศบาล ๕  จากบริเวณเขตตำบลหาดเจ้าสำราญ – บริเวณศาลาหมู่บ้าน(ศาลาราษฏร์พัฒนา)  หมู่ ๕

ลักษณะงาน   ขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต  สายเลียบถนนสายเทศบาล ๕

                        - ขนาดปากคลองกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร   

                          และวางท่อเชื่อมทาง รวม 6  แห่ง  ใช้ท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓)  ขนาด Ø ๐.๘๐  ม. ยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร

                          ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  

 

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality