ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายเทศบาล 1  หมู่ 1 – หมู่ที่ 2  ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  งบประมาณ  6,580,000  บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality