ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายฝั่งนา หมู่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

                    ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายฝั่งนา หมู่ที่ ๓   รายละเอียดดังนี้

                   -  ใช้ท่อ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น  ๓)  ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  พร้อมบ่อพักยาวรวม  ๒๘๔.๐๐  เมตร
                   -  พร้อมเทคอนกรีตปรับผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐ เมตร  ยาว  ๒๙๓.๐๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๑๒๙.๐๐  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ)  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality