ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โทรทัศน์ LED TV (คุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท่ายางโทรทัศน์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality