ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบารุงเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมบารุงเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริการซ่อมบารุงเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน ๔ เครื่อง(ตามรายละเอียดแนบ) จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พาราวินสัน จากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality