กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุวัฒน์ ปรีชนิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง