กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภาวิณี ทองกลับ