เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-2 of 2 results.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉ.3-2563.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉ.2-2562.pdf
พรป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน2561.pdf
พรบ.กองทุนยุติธรรม 2558.pdf
พรบ.น่านน้ำไทย.pdf
พรฏว่าด้วยราคากลางที่ดิน.pdf
พรบ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ2560.pdf
พรบ.ประมง.pdf
ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงิน ฉบับ 3 2558.pdf
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท 2559.pdf
ระเบียบว่าด้วยคชจการเดินทางไปราชการจนทท้องถิ่น 2555.pdf
ระเบียบว่าด้วยคชจ.เพื่อช่วยเหลือปชช.ตามอำนาจหน้าที่ของอปท. 2560.pdf
พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561.pdf
พรบ.โรคติดต่อ2558.pdf
กฎหมายที่ดิน.pdf
พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า2535.pdf
พรบ.โรคระบาดสัตว์2558.pdf
ระเบียบกระทรวงมท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท.2543.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนอปท.2559.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย.pdf

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality