รายงานการประชุม

Displaying 1-5 of 10 results.
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) วันที่ ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559) วันที่ ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2556-2558 วัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนภูมิทัศน์หาดเจ้าสำราญ หมู่ 2
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2556 - 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 7
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2556 - 2558 วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality