คำถาม :

"เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ"ให้ข้อมูล หรือตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนในระดับใด

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ