คำถาม :

"เจ้าหน้าที่"สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ส่งคำตอบของคุณ