คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายบุญเชิด อยู่เจริญ 086-0892331