สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ประธานสภาเทศบาล

นายชุติเดช หริ่งระรี่ 063-7721713