สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุทัศน์ อุ่นใจ 081-6888799