สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายถนอม บุญกอง 084-011-1758


นายชัชราวุธ การญจน์กีรติศักดิ์ 064-6872514


นายอำนาจ พัชรานุกูลการ 081-8525956


นายเทวา อ่วมแดง 089-1635909


นางสาวรุ่งนภา ทรัพย์สิน 086-3124190


นายสมพิศ ยศสง่า 081-7138760


นายบรรจง จิตรเจือ 095-9579357


นายอำนวย นิลเถื่อน 098-2775848


นายชัยภัทร ธนิสปภาพร 081-9422031


นายวินัย บัวเรือง 082-5607095