ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 58
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการรื้อย้ายหม้อแปลงระบบ ๑เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ กิโลโวลท์แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชภายในคลองระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายซอยเทศบาล 6/4 หมู่ 6 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารหน้าหาดที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหาดเจ้าสำราญ โดยปรับปรุงสวนภูมิทัศน์ชายหาดเจ้าสำราญ(ฝั่งทิศใต้) อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 กันยายน 2565