ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณของเทศบาล

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานเลขานุการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

     - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

     - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

     - งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล

     - งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล

     - งานจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลและงานการจัดสถานที่ งานนัดหมาย งานจัดระเบียบวาระการประชุมสภา

     - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

     - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

     - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 

     - งานทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

     - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

     - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

     - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล

     - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

     - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

     - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

     - งานแจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้สำนักหรือกองต่างๆทราบ

     - งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

     - งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

     - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     

     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ ดังนี้     

     - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

     - การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลล

     - การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

     - การจัดทำแผนชุมชน

     - การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     - การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

     - การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

     - การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน

     - การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

     - งานที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

     - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฃ

     - งานที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

     - งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ

     - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

     - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

     - งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานนิติการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล

     - งานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

     - งานดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

     - งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้

     - งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของเทศบาล

     - งานนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้

     - การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน

     - การจัดทำนิตยสาร วารสารของเทศบาล

     - การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล

     - การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ ดังนี้     - มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้านและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

     งานการเงินและบัญชี การคลัง มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

     - งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

     - งานจัดทำเช็คและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

     - งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

     - งานการับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ

     - งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฏีการเงินสะสม

     - งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

     - งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานการจัดซื้อจัดจ้าง

     - งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง

     - งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ

     - งานการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

     - งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง

     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง

     - งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

     - งานสวัสดิการต่างๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

     - งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 

     - งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

     - งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

     - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

     - งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

     - งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี 

     - งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

     - งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

     - งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

     - งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

     - งานลงรายการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทุกประเภท

     - งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

     - งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

     - งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

     - งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด

     - งานจัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทภายในกำหนด

     - ประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการเสียภาษีภายในกำหนด

     - งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้

     - งานสำรวจและแผนที่ภาษี

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กองช่าง

     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

     งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ ดังนี้

     - ด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ 

     - งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

     - งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า

     - งานปรับปรุงเเก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

     - งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

     - งานควบคุมพัสดุด้านโยธา

     - งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานวิศวกรรม มีหน้าที่ ดังนี้

     - ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

     - งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

     - งานการวางผังเมืองของเทศบาล

     - งานออกแบบและเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

     - งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

     - งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ

     - งานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

     - งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง

     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองช่าง

     - งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

     - งานสวัสดิการต่างๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล

     - งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     - งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา

     - งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

     - งานดูแลและรักษาความสะอาดของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสารบรรณ

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

     - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตครวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

     - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองการศึกษา

     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

     - งานด้านการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

     - งานสวัสดิการต่างๆ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     งานกีฬาและนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ ดังนี้

     - ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาในเทศบาล

     - จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

     - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

     - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

     งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานสุขาภิบาลทั่วไป

     - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบกิจการ

     - งานชีวอนามัย

     งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานอนามัยชุมชน

     - งานสาธารณสุขชุมชน

     - งานสุขศึกษา

     - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

     - งานป้องกันยาเสพติด

     งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

     - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

     - งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

     งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดังนี้

    - งานส่งเสริมและเผยแพร่

     - งานควบคุมมลพิษ

     - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - งานติดตามตรวจสอบ

     งานควบคุมโรค มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานการเฝ้าระวัง

     - งานระบาด

     - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

     - งานโรคเอดส์

     งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้

     - งานรักษาและพยาบาล

     - งานสัตวเเพทย์

     - งานเภสัชกรรม

     - งานทันตกรรม

 

  

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality