ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม มีนาคม 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม กันยายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 เมษายน 2565 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับงายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : สถิติการเงิน 16 เมษายน 2564 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2563 การจัดทำรายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2563 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563