กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน (วันทะเลโลก)

12 มิถุนายน 2558
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญได้ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันทะเลโลกขึ้น ในวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยออกจากชาดหาดและแหลางน้ำทั่วโลก  รวมถึงการระบุแหล่งที่มาของขยะ  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อมลภาวะ  เป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน  ชุมชน  นักท่องเที่ยว  และองค์กรเอกชน    ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ   คณะอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหาดเจ้าสำราญ (อสม.) ผู้ประกอบการร้านค้าหน้าหาดเจ้าสำราญ เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทััพบก (หาดเจ้าสำราญ)  ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์  ชายเลนกองทุัพบก- ภาคกลาง หาดเจ้าสำราญ  ศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี  กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ  โรงเรียนวัดบางทะลุ  และโรงเรียนบ้านบางกุฬา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จำนวน  400 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!