การมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ทำคุณงามความดี (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

13 เมษายน 2561
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          เนื่องด้วยในวันที่  13  ของทุกปี  เป็นวันผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู็สูงอายุขึ้น ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2  ตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  และการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน  จึงได้กำหนดให้มีการมอลประกาศเกียรติคุณ  ให้แก่ผู้สูงอายุ  ที่มีความคุณงามความดี   ดังมีรายชื่อดังนี้  

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ว / ด / ป  เกิด อายุ (ปี) ภูมิปัญญาด้าน หมายเหตุ
1 นายไพฑูรย์        ฤทธิ์อินทร์  124  หมู่  1  17 ก.ค. 2550 61 ด้านสถาปัตยกรรม  การประกอบเรือ  งานไม้  
2 นายหวั่น           คล้อยดี 95    หมู่  2  00 00 2474 87 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
          กรรมพิธีต่าง ๆ  ทางศาสนา  
3 นายสนั่น           วงศ์ดำเนิน  28/1 หมู่  3  24 มี.ค. 2485 76 ด้านการเกษตร  การเพาะปลูก  ทำนา  
4 นายชอบ          คล้ายเพชร 140  หมู่  4  00 00 2471 90 ด้านการศึกษา  เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทย  
5 นายช่วง           จันทร์แก้ว 43    หมู่  5  00 00 2483 78 ด้านหัตถกรรม  เรื่องการจักรสานสุ่มไก่  หลัว  
6 นายเอี่ยน          นิลเถื่อน 24    หมู๋  6  00 00 2482 79 ด้านการเกษตร  การเพาะปลูก  ทำนา  
7 นางเนี้ยว          จันทร์แก้ว 71  หมู่  7  00 00 2488 73 ด้านศาสนา จริยธรรม  เรื่องความประพฤติ  
          ปฏิบัติดี อยู่ในศีลธรรม  
             

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!