รายงานการประชุม

Displaying 1-5 of 13 results.
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) วันที่ ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559) วันที่ ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ